En relació amb les accions de protesta convocades per als pròxims dies per un conjunt d’associacions de la carrera judicial i fiscal, AGORA JUDICIAL desitja expressar:

  1. Que comparteix les reivindicacions formulades per les associacions convocants, pel que fa a una millora substancial de les condicions professionals de les carreres judicial i fiscal, a la fixació d’unes càrregues de treball raonables i a unes condicions de jubilació dignes.
  1. Que comparteix de la mateixa manera el desig d’una millora substancial dels elements tècnics, materials i logístics del Servei de Justícia, sempre que es respectin les competències pròpies de les comunitats autònomes.
  1. Que no secunda la convocatòria realitzada, ja que es presenta com una acceptació de la totalitat de les reivindicacions, atès que algunes no les compartim, ni la forma en què es plantegen. Això no impedeix que els associats puguin secundar-la com a opció personal.

En aquest sentit, manifesta les seves reserves pel que fa a les propostes relacionades amb l’elecció de Vocals del Consell General del Poder Judicial, ja que el defectuós funcionament de l’actual sistema de designació parlamentària pot ser degut, més a la perversió del seu ús, que a la seva inadequació com a model.

Considera que qüestions d’aquesta índole s’han d’examinar, no de manera puntual i descontextualitzada, sinó en el marc d’una reflexió global de la funció jurisdiccional, sense oblidar que qualsevol reforma que afecti el model de funcionament del Consell General del Poder Judicial, no només incideix en els drets professionals de les jutgesses i jutges, sinó també en el conjunt de la societat.

AGORA JUDICIAL vol posar de manifest la degradació de les condicions en què s’està exercint la funció jurisdiccional, que comporta una desvalorització d’aquesta a tots els nivells.

Finalment, AGORA JUDICIAL ha de denunciar, un cop més, la judicialització de la política i la regressió de la tutela judicial de drets fonamentals de la ciutadania, en perjudici de la imatge de la funció judicial i del principi de divisió de poders. Reivindica, per això, una reflexió en profunditat, no tant de la funció o de l’elecció dels membres del Consell General del Poder Judicial, sinó del paper del propi poder judicial en el nostre Estat social i democràtic de Dret, així com de la forma d’accés, selecció i formació dels membres de la carrera judicial.

Barcelona 4 d’abril de 2018