ÀGORA JUDICIAL es vol fer ressò del dictat de la Sentència núm. 1.505, de 16 d´octubre de 2018, en virtut de la qual la Secció 2a de la Sala 3a del Tribunal Suprem ha establert com a doctrina que és l´entitat financera el subjecte passiu de l´impost sobre actes jurídics documentats; que ho és quan aquest impost es merita amb motiu de la formalització d´una escriptura de constitució de préstec amb garantia hipotecaria. ÀGORA JUDICIAL  es felicita d´una decisió que, a més d´aclarir el vertader sentit de les normes tributàries, hauria de traduir-se en un benefici inequívoc per al conjunt de la ciutadania.

ÀGORA JUDICIAL contempla amb molta preocupació la decisió de la presidència de la Sala 3a del Tribunal Suprem consistent en sotmetre a reconsideració la nova doctrina, mitjançant l´atribució al Ple de la Sala 3a d´un altre recurs de cassació pendent sobre la mateixa controvèrsia. Som conscients de l´impacte que ha tingut la Sentència del 16 d´octubre de 2018 en els consells d´administració de les entitats finances. Unes entitats financeres que en molts  casos han gaudit d´importants ajuts del contribuent. Però ens preocupa molt més que pugui quedar (més) malmesa la imatge de la Justícia davant l´opinió pública, la qual es pot formar un criteri que les nostres institucions són fortes amb els dèbils i dèbils amb els forts. O pitjor encara: que la vertadera norma suprema d´aquest país no és la Constitució, sinó la força dels diners.

Barcelona, 19 d’octubre de 2018