Drets i obligacions

Area sindical

L’exercici de la funció judicial en condicions de salut laboral i amb exquisit respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques dels membres del poder judicial, constitueix un dret subjectiu de les persones que exercim la jurisdicció i a més, una garantia de qualitat en l’exercici del càrrec, ja que si hem de tutelar els drets dels altres ciutadans ha de ser des de el coneixement i el respecte dels pròpis. Especialment pel que fa al respecte dels drets fonamentals proclamats en el Cap. II del Títol I de la Constitució, cóm són: la llibertat d’expressió, el dret a la intimitat, el dret de vaga (pendent encara de reconèixer a la judicatura); la no discriminació per raó de sexe, que es tradueix en el dret de participació equilibrada de les dones en els òrgans de govern i en els càrrecs de lliure designació.

No s’haurien de limitar els drets bàsics més enllà del que disposa la llei respecte a la prohibició de pertànyer a partits o sindicats.
Necessitem dotar-nos d’un Estatut propi, al igual que tenen les altres persones dependents de les Administracions Públiques, amb un llistat clar de drets i d’obligacions.

S’ha d’avançar en la protecció de la nostra salut i en la prevenció dels riscos laborals – destaquem l’estrès com a causa objectivada i greu- ; en l’establiment de mòduls de treball amb criteris avaluats i objectius; en mesures de conciliació de la vida laboral, personal i familiar equivalents a les dels altres professionals; possibilitar les adaptacions del lloc de treball, en supòsits de malaltia, discapacitat o exercici de drets de conciliació; disposar de persones substitutes o suplents externes; establir la possibilitat de jubilació flexible o parcial.

També necessitem un nou règim disciplinari garantista i respectuós amb els drets de la persona investigada. Que parteixi d’un catàleg de faltes i sancions detallat i explícit, no ambigu. Demanem que suprimeixi el càrrec de “Promotor de la Acción disciplinaria” i es descentralitzin territorialment aquestes investigacions.