En relació a l’acord de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial de data 8 de març de 2018 que denega el reingrés a la carrera judicial al Magistrat Santiago Vidal per “manca d’aptitud” com a conseqüència de la seva “manca de lleialtat a les Institucions de l’Estat i a la Constitució”, volem manifestar que si bé la LOPJ exigeix una prèvia declaració d’aptitud (als efectes de constatar la manca d’antecedents penals de l’interessat que sol·licita el reingrés a la carrera judicial, així com el fet que no incórrer en cap causa d’incompatibilitat i que està capacitat també físicament i psicològicament per a l’exercici de la funció judicial), no regula la possibilitat que aquesta declaració sigui negativa ni els efectes que això comportaria.
Entenem, així mateix, que la denegació del seu reingrés en els termes en què es fa comporta de facto la imposició d’una sanció encoberta de suspensió de funcions de durada incerta que no té empara en la LOPJ i que conculca el principi de tipicitat previst a l’art. 25 CE i la resta de principis i garanties que regeixen el procediment i vulnera el principi d’inamobilitat judicial. A més, la resolució s’adopta per un òrgan que, en el seu cas, no tindria atribuïda aquesta competència.
Fer dependre la possible reconsideració ulterior del seu futur en base al comportament públic o polític o de qüestions estrictament ideològiques, especialment quan estem acostumats a que destacats i coneguts membres de la judicatura les emetin sense que s’hagi iniciat un procediment sancionador o un expedient de no idoneïtat, constitueix una intromissió il·legítima en el terreny de les llibertats individuals.

10 de març de 2018