Les estadístiques publicades coincideixen a denunciar que la bretxa de gènere, discriminat a les dones – l’any 2018 – és la següent: pensions 37%; salari 23%; atur 2,9% (18,9 % dones enfront de 16% homes). Que el 73% de contractes a temps parcial són de dones …dades, entre d’altres, que posen en evidència el fracàs de les polítiques socials i d’igualtat, malgrat les proclames de la LOIMH de 2007. El retrocés en el dret del treball, des de la reforma de 2012, ha afectat especialment la població femenina, més afectada per la situació de pobresa, amb o sense pensions mínimes, que no permeten sobreviure. També està pendent una nova regulació de la pensió de viduïtat, adequada a la realitat social.
No es respecta en la pràctica, ni el dret al treball, ni el dret a prestacions socials en casos de necessitat, però, sobretot, s’avança molt poc en l’aplicació efectiva de l’art. 14 CE que prohibeix la discriminació, entre altres causes, per raó de sexe.
La violència de gènere, expressada bàsicament en la pervivència de agressions en la parella, al carrer o a la feina, especialment també les agressions sexuals i el tràfic de dones, ens mostra de manera més cruel la pervivència de la societat patriarcal, que és imprescindible combatre a tots els nivells, sobretot ideològic i formatiu, per aconseguir la igualtat entre dones i homes, un els principals reptes per a la defensa dels drets humans, segons proclamen els principis de NNUU, el Parlament Europeu, l’OIT, o les organitzacions humanitàries (AI) etc., a tot el món.
També a la carrera judicial ha de tenir un reflex l’objectiu de igualtat de gènere, no només en la defensa de la participació equilibrada i la igualtat d’oportunitats – el Pla d’Igualtat de la Carrera Judicial – sinó també en la necessària i adequada formació en perspectiva de gènere, combatent estereotips i llenguatge sexista, a fi de garantir que siguem capaços d’enjudiciar les conductes i tutelar els drets de les persones, tenint en compte la realitat social en què ens trobem i la finalitat constitucional de eliminar qualsevol forma de discriminació de gènere, si sigui directament o indirecta.