D’acord amb l’informe GRECO de 2017, Espanya no ha complert les recomanacions dirigides a reforçar la independència judicial mitjançant la modificació del sistema d’elecció dels alts càrrecs jurisdiccionals.
Àgora Judicial ha denunciat, des de la seva creació, que el sistema de designació actual dels vocals del CGPJ provoca, des del seu origen, una marcada politització, ja que predomina, per sobre de tot, el repartiment dels llocs per quotes de partits polítics. Així mateix hem exigit el canvi del mètode de designació dels càrrecs discrecionals.
Totes les associacions judicials, inclosa la nostra, demanem que s’acabi amb la politització de la justícia. Ara ho fem novament, arran de la proposta presentada pel Grupo Popular al Congrés dels Diputats que insta al CGPJ a fer un seguiment de les actuacions dutes a terme per certs magistrats que han instruït o han sentenciat els processos penals relacionats amb el finançament irregular d’aquest partit polític. En aquest sentit, Àgora Judicial s’uneix al requeriment fet al CGPJ perquè empari aquests magistrats en l’exercici efectiu de la seva independència judicial.
No obstant això, la coherència obliga a denunciar també la politització de la justícia en altres processos, com el seguit contra polítics catalans acusats de rebel·lió. Aquest cas es pot haver sostret el coneixement de l’assumpte dels òrgans jurisdiccionals predeterminats per la llei, competents per raó del lloc de la comissió dels fets, i del que està coneixent un tribunal, els membres del qual són nomenats discrecionalment per un òrgan de designació política: el CGPJ.

Barcelona, 6 de juliol de 2018