ACCÉS I PROMOCIÓ

La integració dels que exerceixen la funció jurisdiccional en l’entorn en el qual l’exerceixen, l’equidistància entre les parts en conflicte (especialment transcendent en l’àmbit contenciós administratiu), l’especial interès en el dret propi de la comunitat on s’exerceix el càrrec, les perspectives de continuïtat en aquest exercici i l’autoexigència de major responsabilitat en el desenvolupament de la funció, justament per la integració social, són fites desitjables d’assolir.

Pel que fa a la forma d’ingrés a la carrera judicial, des d’Àgora Judicial es considera que s’ha d’abandonar, suprimint-lo, el sistema clàssic d’oposicions, i s’ha de promoure l’accés a la carrera judicial de persones llicenciades i graduades que superin cursos formatius que acreditin una àmplia capacitació jurídica, així com un alt nivell de formació cultural i d’habilitats tècniques i socials. Igualment es considera necessari que la promoció dins la carrera judicial estigui basada, exclusivament, en criteris objectius, prèviament i taxativament definits.