DRETS FONAMENTALS
I LLIBERTATS
PÚBLIQUES

Àgora Judicial partirà d’una concepció general progressista del que ha de suposar, en una societat democràtica i moderna, la virtualitat real i efectiva dels drets fonamentals i les llibertats públiques. No vol limitar-se en la seva actuació a reproduir les habituals, estandarditzades i freqüentment buides proclames de defensa abstracta i descontextualitzada d’aquests drets i aquestes llibertats. Per articular-ho cal generar espais de reflexió i, en cas necessari, de crítica i denúncia concreta i identificada de situacions en què, amb independència de quins siguin els agents actuants, resulti discutible que s’estiguin respectant els estàndards constitucionalment exigibles.

Aquestes situacions poden ser generades o no per resolucions judicials. En el primer cas, sempre des d’una perspectiva jurídica, respectant la independència dels òrgans que les han dictades i amb consciència de les limitacions pròpies del vessant institucional d’una associació professional de jutgesses i jutges, la possibilitat de crítica per part d’Àgora Judicial serà un element més per a la formació de l’opinió pública en una societat democràtica. En aquest espai d’actuació es prestarà atenció a l’actual utilització del Poder Judicial amb finalitats polítiques, especialment en l’àmbit del dret penal i per mitjà d’una interpretació extensiva d’aquest. També es prestarà atenció a aquelles situacions en què, de manera no justificada, es prioritzin suposades raons d’Estat per davant de l’efectivitat real dels drets i llibertats bàsiques.