DRETS PROFESSIONALS

L’exercici de la funció judicial en condicions de salut laboral i amb exquisit respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques dels membres del poder judicial constitueix un dret subjectiu de les persones que exercim la jurisdicció, i a més una garantia de qualitat en l’exercici del càrrec, ja que si hem de tutelar els drets dels altres ciutadans ha de ser des del coneixement i el respecte dels nostres propis drets, especialment els drets fonamentals proclamats en el Capípol II del Títol I de la Constitució, cóm són: la llibertat d’expressió, el dret a la intimitat, el dret de vaga (pendent encara de ser reconegut a la judicatura) i el dret a la no discriminació per raó de sexe, que es tradueix en el dret de participació equilibrada de les dones en els òrgans de govern i en els càrrecs de lliure designació. No s’haurien de limitar els drets bàsics més enllà del que disposa la llei respecte a la prohibició de pertànyer a partits o sindicats.

Necessitem dotar-nos d’un Estatut propi, al igual que tenen altres col·lectius dependents de les Administracions Públiques, amb un llistat clar de drets i d’obligacions.
S’ha d’avançar en la protecció de la nostra salut i en la prevenció dels riscos laborals -destaquem l’estrès com a causa objectivada i greu-; en l’establiment de mòduls de treball amb criteris avaluats i objectius; en mesures de conciliació de la vida laboral, personal i familiar equivalents a les d’altres professionals; en possibilitar les adaptacions dels llocs de treball en supòsits de malaltia, discapacitat o exercici de drets de conciliació; en disposar de persones substitutes o suplents externes, i en establir la possibilitat de jubilació flexible o parcial.

També necessitem un nou règim disciplinari, garantista i respectuós amb els drets de la persona investigada, suportat en un catàleg de faltes i sancions detallat i explícit, sense marge per a l’ambigüitat. Demanem la supressió del càrrec de “Promotor de la Acción disciplinaria” i que es descentralitzi territorialment la tramitació dels expedients disciplinaris.