Els nostres Estatuts

Nom, domicili i finalitats

Article 1

“Agora Judicial” és una associació de Jutgesses i Jutges que gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats. El seu àmbit és estatal, es pot organitzar en Seccions Territorials.

Article 2

Les principals finalitats i objectius de l’associació són:

 1. Defensar els valors de llibertat, justícia, igualtat i pluralisme, així com els drets fonamentals reconeguts universalment en els Pactes Internacionals de Drets Humans, en la Carta Europea de Drets Humans i en els altres tractats internacionals vigents, que constitueixen l’origen i fonament de la Constitució.
 2. Coadjuvar al fet que la Justícia, com a poder i, alhora, servei públic, promogui les condicions perquè la llibertat i la igualtat de les persones i dels grups en què s’integren siguin reals i efectives.
 3. La defensa de la independència judicial, incidint en els mecanismes i reformes necessàries per tal d’assegurar la seva efectivitat, promovent la composició representativa, paritària i democràtica de tots els òrgans de govern del poder judicial.
 4. El compromís amb la legitimitat democràtica del poder judicial i la tutela judicial efectiva dels drets i interessos legítims de la ciutadania, d’acord amb la realitat social.
 5. Contribuir a la conformació d’una Administració de Justícia democràtica i transparent que faciliti l’accés a la mateixa en condicions d’igualtat, garanteixi una protecció jurídica plena i constitueixi un veritable servei públic.
 6. Promoure l’ús normalitzat de les diferents llengües oficials de l’Estat en l’àmbit de l’Administració de Justícia.
 7. Promoure la perspectiva de gènere en tots els àmbits de l’Administració de Justícia i en la seva actuació com a poder públic.
 8. La defensa i millora de les condicions professionals, laborals, retributives i drets passius dels qui integren la carrera judicial.
 9. Promoure la formació professional continuada de Jutgesses i Jutges.
 10. Promoure els mecanismes necessaris per facilitar a la ciutadania el coneixement del contingut de les resolucions judicials, i altres qüestions rellevants relacionades amb el poder judicial i l’exercici de la funció jurisdiccional, com a forma de contribuir a la formació d’una opinió pública lliure.

De les persones integrants de l’Associació

Article 3

Són condicions per a formar part de l’associació:

 1. Estar en situació de servei actiu a la carrera judicial.
 2. No pertànyer a cap altra associació judicial.
 3. Instar l’afiliació i que aquesta sigui acceptada per l’òrgan corresponent.

Article 4

Sense perjudici del que es disposa a l’article anterior, s’admetrà la participació de Jutgesses i Jutges en situació de jubilació que tindran veu en les Assemblees però no dret a vot.

Article 5

Drets de les persones integrants de l’Associació:

 1. Participar amb veu i vot a les Assemblees. El vot serà sempre personal, directe i indelegable.
 2. Elegir i ser elegides per als càrrecs de l’associació.
 3. Rebre i donar informació sobre qualsevol actuació de l’associació.

Article 6

Obligacions de les persones integrants de l’Associació:

 1. Participar a les activitats de l’Associació.
 2. Satisfer les quotes.
 3. Respectar de bona fe les finalitats de l’Associació i els acords adoptats pels òrgans de la mateixa.

Article 7

La condició d’integrant de l’Associació es perd:

 1. A petició pròpia.
 2. Per alta en una altra associació professional judicial.
 3. Per pèrdua de la condició de Jutgessa o Jutge en actiu, sense perjudici del que es disposa en l’article 4 dels presents estatuts.
 4. Per incompliment greu de les obligacions i deures estatuaris.

Dels recursos econòmics de l’Associació

Article 8

Constitueixen els recursos econòmics de l’Associació:

 1. Les quotes de les persones associades.
 2. Les subvencions o ajudes públiques o qualsevol altra aportació de lícita procedència acceptada per la Comissió Executiva.
 3. Els recursos propis.

Òrgans de l’Associació

Article 9

Constitueixen els òrgans de l’Associació:

 1. L’Assemblea General.
 2. La Comissió Executiva.
 3. Les comissions permanents o temporals que es puguin crear per raó de matèria o de territori.

Article 10

Composició, funcionament i competències de l’Assemblea General:

 1. Es compon per la totalitat de les persones associades al corrent de pagament de les seves quotes al moment de la convocatòria.
 2. És l’òrgan suprem de l’Associació.
 3. Es convocarà per la Comissió Executiva almenys cada dos anys o quan ho sol·licitin com a mínim 1/3 de les persones associades, amb proposta de l’ordre del dia.

Article 11

Normes per al funcionament i la presa d’acords de l’Assemblea:

 1. A la convocatòria haurà de constar-hi l’ordre del dia.
 2. L’ordre del dia haurà d’incloure els punts proposats per les persones sol·licitants quan la convocatòria hagi estat sol·licitada per 1/3 de les mateixes i els que pugui proposar qualsevol comissió constituïda o secció territorial.
 3. La convocatòria haurà d’efectuar-se amb un mes d’antelació.
 4. L’Assemblea es constituirà vàlidament, en primera convocatòria, amb la presència de la meitat més un de les persones integrants de l’Associació i, en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre de persones assistents.
 5. Els acords s’adoptaran per majoria simple de les assistents, excepte per a la reforma estatutària que requerirà la seva aprovació per majoria absoluta.

Article 12

Corresponen a l’Assemblea totes les competències que no estiguin atribuïdes a altres òrgans de l’Associació i en particular:

 1. Aprovar, modificar o derogar els Estatuts de l’Associació, sense perjudici del que es disposa en l’article 14.e.
 2. Elegir les persones integrants de la Comissió Executiva i altres òrgans representatius.
 3. Aprovar, si escau, la gestió de la Comissió Executiva.
 4. Establir les directrius i línies d’actuació de l’Associació.
 5. Fixar les quotes i aprovar els pressupostos.
 6. Acordar la dissolució de l’Associació i, en aquest cas, la destinació del seu patrimoni.

Article 13

Composició i funcionament de la Comissió Executiva:

 1. La Comissió Executiva és un òrgan col·legiat compost per 5 persones integrants de l’Associació, triades per l’Assemblea General que, d’entre elles mateixes, elegiran al seu Portaveu.
 2. Es reunirà sempre que ho considerin necessari o ho sol·licitin, almenys 2 dels seus integrants o el seu Portaveu.
 3. La durada del mandat de la Comissió Executiva serà de dos anys. Les persones que componen aquest òrgan podran ser reelegides per formar part del mateix de forma consecutiva una sola vegada.

Article 14

Competències de la Comissió Executiva:

 1. La gestió i realització dels acords adoptats per l’Assemblea, havent de rendir comptes a la mateixa de la seva actuació.
 2. Dur a terme la gestió ordinària de l’Associació, inclosa l’econòmica, havent de rendir comptes a l’Assemblea.
 3. Acceptar les noves afiliacions.
 4. Ostentar la representació de l’Associació davant qualsevol Organisme públic o Tribunal, a través del seu portaveu.
 5. Modificar el domicili social.

Article 15

Es podran crear per acord de la Comissió Executiva, comissions de treball per àmbits jurisdiccionals, temàtics o transversals, amb la finalitat d’organitzar activitats relacionades amb les finalitats i objectius de l’associació.