Igualtat i gènere

La igualtat de tracte i oportunitats és un dels pilars en què es basa l’aplicació i materialització dels drets bàsics que les persones tenim reconeguts en la Constitució espanyola i en els Tractats i normes internacionals; malgrat això, són escassos els avenços en el camí cap a la igualtat efectiva, situació explicable des de la comprovació que la discriminació es basa en un sòlid teixit compost no només de fils gruixuts, sinó també d’altres més difícils de percebre, però potser per això mateix de major eficàcia en la subsistència de la desigualtat.

Exigir igualtat de drets implica que també entre les persones que integren un poder estatal que ha de garantir aquests drets bàsics no hi hagi cap discriminació, ni desigualtat de tracte. Aquest és el nostre compromís i serà la nostra pràctica.

“Jo no desitjo que les dones tinguin poder sobre els homes, sinó sobre si mateixes”  
Mary Wollstonecraft (1759-1797)