L'associació

Āgora Judicial és una associació de jutgesses i de jutges compromesa amb la legitimitat democràtica del poder judicial.

Valors

Defensar els valors de llibertat, justícia, igualtat i pluralisme

Drets humans

Promoure activament l’efectivitat real dels drets fonamentals i les llibertats públiques

Igualtat i gènere

Exigir igualtat efectiva de drets bàsics, sense cap mena de discriminació

Independència judicial

Defensa de la independència judicial, incidint en els mecanismes i reformes necessàries per tal d’assegurar la seva efectivitat

Llengües

Promoure l’ús normalitzat de les diferents llengües oficials de l’Estat en l’àmbit de l’Administració de Justícia

Formació professional

Promoure la formació professional continuada de jutgesses i jutges

Claredat

Facilitar a la ciutadania el coneixement del contingut de les resolucions judicials

Associa't

Omple el formulari amb la sol·licitud i dona’t d’alta a Āgora Judicial

Els nostres tuits

Drets i llibertats

Àgora Judicial partirà d’una concepció general progressista del que ha de suposar, en una societat democràtica i moderna, la virtualitat real i efectiva dels drets fonamentals i les llibertats públiques. No vol limitar-se en la seva actuació a reproduir les habituals…

Discapacitat

La problemàtica que es genera al voltant de la discapacitat es tan gran que molt sovint les famílies afectades recorren a procediments de modificació de la capacitat per tal de resoldre’ls. En aquests contextos sembla que la “llibertat” de la persona no és tan…

Violència contra les dones

No és només la desigualtat la que propicia i produeix la violència contra les dones. Hi ha altres factors que difícilment es superaran si no es detecten. Aquesta diversitat de factors fa que cada dia es constatin maneres de violència fins i tot extrema…

Penitenciari

Per tal que la reinserció de presos no es vegi relegada als llimbs de les utopies inabastables, s’escau replantejar les relacions entre les administracions, especialment la penitenciària, i la judicatura, en un terreny tan sensible com és el del compliment de les penes…

Judicatura

La independència i la imparcialitat són l’essència de la funció jurisdiccional, la qual té com a finalitat la resolució dels conflictes d´interessos plantejats per la societat, amb autoritat legítima i de manera justa. La subordinació al dret com  emanació de la voluntat popular…

Drets professionals

L’exercici de la funció judicial en condicions de salut laboral i amb exquisit respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques dels membres del poder judicial constitueix un dret subjectiu de les persones que exercim la jurisdicció, i a més una garantia…

Igualtat i gènere

La igualtat de tracte i oportunitats és un dels pilars en què es basa l’aplicació i materialització dels drets bàsics que les persones tenim reconeguts en la Constitució espanyola i en els Tractats i normes internacionals; malgrat això, són escassos els avenços en el camí…

Persones migrants

“En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil en altres països i a beneficiar-se’n” (art. 14.1 de la Declaració universal dels drets humans). La migració és un fenomen que té els seus orígens en diferents causes (polítiques, econòmiques, de gènere…

Llengua

Denunciem que el Poder Judicial no acompleix els manaments de la Carta Europea de les Llengües regionals o minoritàries (CELRM), tractat internacional que és llei interna, en haver estat ratificat fa més de 15 anys per Espanya…

Accés i promoció

La integració dels que exerceixen la funció jurisdiccional en l’entorn en el qual l’exerceixen, l’equidistància entre les parts en conflicte (especialment transcendent en l’àmbit contenciós administratiu), l’especial interès en en el dret propi de la comunitat on…

Òrgans de govern

Hi ha una excessiva fragmentació e interdependència entre els diferents òrgans que participen en el govern del poder judicial, la qual cosa origina greus disfuncions en l’assumpció de responsabilitats i dificulta una…

Organització de l'administració de justícia

La competència per crear òrgans judicials i determinar la seva organització, com a mínim al nivell territorial de les CCAA, hauria de ser d’aquestes, què són les que gestionen els jutjats i tribunals…