ORGANITZACIÓ

L’òrgan superior de l’associació és l’Assemblea general, la qual està formada per la totalitat de les persones associades, es reuneix al menys cada dos anys i pren acords per majoria simple, excepte per a la reforma dels estatuts què requereix majoria absoluta.

El Congrés fundacional, primera Assemblea general,  va tenir lloc a Barcelona el 30 de novembre de 2017, hi van participar els vint jutges i jutgesses promotors de l’associació.

La gestió ordinària de l’associació correspon a la Comissió executiva, formada per cinc persones elegides per l’Assemblea general, la durada del mandat de la Comissió executiva és de dos anys.

D’entre els membres de la Comissió executiva es nomena un Portaveu .

La Comissió executiva pot crear Comissions de treball relacionades amb àmbits jurisdiccionals, temàtics o transversals.

El portaveu d’ÀGORA JUDICIAL és Francesc Xavier González de Rivera.

La Comissió executiva està integrada per les següents persones:

  1. F. Xavier González de Rivera Serra (Portaveu). Jutjat Social 3 Barcelona
  2. Montserrat Raga Marimon. Jutjat Contenciós administratiu 5 Barcelona
  3. Guillem Soler Solé. Jutjat de primera instància 1 Barcelona
  4. Maria Josep Feliu Morell. Audiència Provincial de Barcelona secció 22a
  5. Josep Mª. Noales Tintoré. Jutjat d’Instrucció 4 de Badalona