ORGANS DE GOVERN DEL PODER JUDICIAL

Hi ha una excessiva fragmentació e interdependència entre els diferents òrgans que participen en el govern del poder judicial, la qual cosa origina greus disfuncions en l’assumpció de responsabilitats i dificulta una gestió eficient de l’Administració de justícia.

El CGPJ, com òrgan constitucional de govern del Poder Judicial, es va crear fonamentalment per vetllar per la independència judicial, però a la pràctica no ha donat el resultats esperats. El nombre de vocals que el composen esta determinat a la Constitució, però considerem que es excessiu i s’hauria de reduir a un màxim de dotze, i tenir tots el vocals dedicació exclusiva a les tasques del CGPJ.

Considerem que el sistema de designació parlamentaria dels vocals del CGPJ es vàlid en la seva concepció. No obstant això, el cert es que el sistema s’ha pervertit i es presenta com un dels motius que contribueixen a la politització de la justícia.

Es necessari canviar radicalment el mètode de designació de càrrecs discrecionals. El sistema de nomenament dels magistrats del TS s’ha de basar en criteris objectius i preestablerts que tinguin en compte el mèrit, la capacitat i la professionalitat dels candidats.

Els presidents del TSJ, AN i AP haurien de ser elegits entre els seus companys per sufragi directe, de forma similar a com es fa l’elecció del Degans, doncs són càrrecs fonamentalment governatius.

La reforma que l’any 2013 es va fer del CGPJ ha suposat una involució democràtica dins el poder judicial. De ser un òrgan col·legiat, ha passat a ser un òrgan marcadament presidencialista, i la Comissió Permanent s’ha convertit en el veritable òrgan de gestió i decisió, en haver ampliat competències en detriment del Ple.

Propugnem la creació de Consells de Justícia a les CCAA, amb funcions delegades i desconcentrades del CGPJ, i amb una composició on hi participin representants de les CCAA i del món de la Justícia de la comunitat respectiva.

S’ha de potenciar el paper de les Sales de Govern com a òrgan de govern intern de jutgesses i jutges en les corresponents CCAA.