DRETS DE LES PERSONES MIGRANTS

“En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil en altres països i a beneficiar-se’n” (art. 14.1 de la Declaració Universal dels Drets Humans).

La migració és un fenomen que té els seus orígens en diferents causes (polítiques, econòmiques, de gènere, de canvi climàtic, etc.) i és una obligació dels països que en alguna mesura han pogut provocar-les atendre les persones que es veuen impel·lides a emprendre el camí de sortida dels seus països amb l’esperança d’assolir millors condicions de vida. Aquesta obligació s’ha de materialitzar en propostes d’actuació, tant en l’àmbit internacional com a nivell de normativa interna, i en aquest sentit cal:

 

  1. Acompliment dels acords adoptats a nivell de la Unió Europea per acollir persones refugiades.
  2. Modificació i desenvolupament de la Llei 12/2009, reguladora del dret d’asil i la protecció subsidiària.
  3. Protecció eficaç de les víctimes de tracta d’éssers humans, amb modificació del procediment pel qual es procedeix a la seva identificació i reconeixement.
  4. Revisió i/o tancament dels Centres d’Internament d’Estrangers. Estem davant de centres que presenten moltes deficiències a nivell d’instal·lacions, de serveis i de mitjans personals, arribant a l´extrem que la situació dels interns en els CIE és clarament pitjor que la dels reclosos en centres penitenciaris.
  5. Paralització immediata de les denominades “expulsions en calent”.
    Resulta altament preocupant que, atesa la proliferació de grups polítics que fan bandera de la immigració com a problema, s’estiguin donant cada cop més manifestacions de racisme i xenofòbia.