presentació

Àgora Judicial és una associació professional de jutgesses i de jutges que es constitueix com un espai de reflexió i de treball per la defensa de la legitimitat democràtica del poder judicial, la tutela dels principis democràtics i dels drets i interessos legítims de la ciutadania. Té, també, per finalitat la defensa i millora de les condicions professionals i laborals de les persones que la integren.

Àgora Judicial aposta per una jutgessa i un jutge formats, que coneguin la realitat social existent, que formin part de la societat en la qual porten a terme la seva funció i que aquesta els reconegui com a propis; que els vegi com a garants dels seus drets.

Les persones que integrem aquesta associació estem preocupades per l’actual situació de l’Estat social i democràtic de dret, amb retallades de drets socials i greus restriccions de drets fonamentals, la defensa dels quals hauria de ser prioritària i constituir la principal funció del poder judicial. Entenem, per això, que és necessari articular espais de reflexió, de crítica i de denúncia, si escau, en relació amb les situacions concretes en què es produeixin o es puguin produir aquestes restriccions o violacions de drets. Ens preocupa la regressió que ha patit la interpretació i l’aplicació dels drets fonamentals i de les llibertats públiques; la deriva en l’aplicació del dret i la utilització del poder judicial que l’allunyi de la seva funció, cosa que afecta la seva independència.

Ens preocupa la judicialització de la política que perjudica no només la imatge de la funció judicial davant la ciutadania, sinó també el principi de divisió de poders, la qual cosa constitueix una greu anomalia democràtica, atès que els altres poders de l’Estat no resolen els conflictes que li són propis, ni tan sols depuren políticament les conductes de les persones investigades per corrupció. Això contribueix, també, a augmentar la politització dels nomenaments en els òrgans que exerceixen la jurisdicció i que són de designació discrecional. El mateix succeeix en relació amb els components del Consell General del Poder Judicial, que són escollits en funció d’interessos estrictament polítics. En matèria de govern del poder judicial també es constata aquesta involució democràtica amb el reforçament de les funcions de la Comissió Permanent i l’increment dels poders del President, la qual cosa és preocupant, atès que el Consell General del Poder Judicial és precisament l’òrgan encarregat de garantir la independència i la imparcialitat de qui compon el poder judicial.

Pel que fa a les condicions professionals i laborals de les jutgesses i dels jutges, també s’ha produït una regressió -que denunciem- en matèria de permisos, llicències per malaltia, primeres destinacions i adscripcions. La càrrega de treball no és racional ni assumible en molts òrgans jurisdiccionals, en especial, en molts dels jutjats que són primeres destinacions. Les retribucions de les jutgesses i els jutges -també especialment en les primeres destinacions- no estan en consonància amb la feina i la seva responsabilitat. És imprescindible implementar mesures eficients de prevenció de riscos laborals que detectin i tendeixin a evitar malalties vinculades a l’exercici de la nostra professió.

En matèria disciplinària reivindiquen la reforma del règim sancionador a l’efecte d’establir les garanties necessàries en la matèria i la supressió de la figura del promotor de l’acció disciplinària.

Àgora Judicial pretén també la defensa de la independència judicial amb la cerca dels mecanismes necessaris per reforçar-la i assegurar-ne l’efectivitat. Entén que cal acostar a la ciutadania l’exercici de la funció jurisdiccional, que hi confiï, que sigui comprensible el contingut de les resolucions judicials i que es faci visible la necessària neutralitat de la jutgessa i del jutge, tant respecte de les parts, com de l’assumpte que ha d’enjudiciar. Entén, així mateix, que el comentari i la crítica de les resolucions judicials contribueixen a la conformació d’una opinió pública lliure.

Àgora Judicial té també com a objectiu contribuir a la conformació d’una Administració de justícia democràtica i transparent, i que constitueixi un veritable servei públic. És necessari, a més, adaptar l’organització judicial a l’estructura territorial de l’Estat i assegurar i promoure el total respecte dels drets lingüístics de la ciutadania.

Àgora Judicial, que té un funcionament de base assembleari, pretén no tan sols contribuir amb estudis, propostes i activitats diverses al compliment dels seus objectius, sinó identificar, a través del diàleg i la posada en comú d’idees, els temes i qüestions que es plantegin, relacionats tots ells amb el poder judicial; tant pel que fa a la seva organització i funcionament, com a les condicions de treball dels qui la integrem, com, també, a la seva actuació com a servei públic i poder de l’Estat, aportant-hi solucions o millores. Considerem que el valor nuclear del poder judicial és la independència i la subjecció al dret, així com la garantia dels drets i de les llibertats de la ciutadania.

Barcelona, 25 de gener de 2018